Víza a pobyty

Víza pro občany třetích zemí od Hotfrim

Pobyt občanů třetích států na území České republiky, tj. občanů ze zemí mimo Evropskou unii, Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, podléhá vízové povinnosti. Výjimkou jsou občané států uvedených na seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové povinnosti nebo se kterými má Česká republika v souladu s uvedeným nařízením sjednanou dohodu o zrušení vízové povinnosti. Pokud se však jedná o pobyt za účelem výdělečné činnosti (např. výkon zaměstnání), jsou tito cizinci povinni požádat o povolení k zaměstnání. Toto povolení vydává úřad práce dle místa výkonu zaměstnání, a následně také uděluje i příslušné vízo. Jednotné schengenské vízum vydané jiným smluvním státem opravňuje cizince k pobytu na území České republiky po dobu v něm vyznačenou, pokud není Česká republika z jeho územní platnosti vyloučena. Rodinní příslušníci občana Evropské unie, kteří jsou občany třetích států, potřebují ke vstupu na území České republiky příslušné vízum, vztahuje-li se na občany státu, jehož jsou státními příslušníky vízová povinnost.

Mezi krátkodobá víza se řadí

 • a) letištní vízum (vízum typu A),
 • b) průjezdní vízum (vízum typu B),
 • c) vízum k pobytu do 90 dnů (vízum typu C),
 • d) jednotné schengenské vízum (vízum typu A, B nebo C udělené smluvním státem, které jeho držitele opravňuje k pobytu i na území jiného smluvního státu).

Dlouhodobým vízem je

 • a) vízum k pobytu nad 90 dnů (vízum typu D),
 • b) dlouhodobé vízum smluvních států (vízum typu D nebo D+C udělené smluvním státem, které opravňuje jeho držitele k pobytu i na území jiného smluvního státu).

Podmínky vstupu a pobytu na území ČR jsou odlišné pro následující skupiny cizinců:

 • 1) občané Evropské unie (stejný režim je uplatňován vůči občanům Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska)
 • 2) občané třetích zemí - rodinní příslušníci občanů Evropské unie (stejný režim je uplatňován vůči rodinným příslušníkům občanů Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska)
 • 3) občané třetích zemí

Abyste získali vízum, budeme od Vás potřebovat

 • Podepsání příslušných plných mocí, případně dalších listin
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti a výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí ohledně této nemovitosti (můžeme pro Vás zajistit – viz. sídla společností)
 • Výpisy z rejstříku trestů osob zapisovaných do obchodního rejstříku jako statutární, příp. dozorčí orgány
 • Sdělit předmět/y/ podnikání
 • Potvrzení banky o složení vkladu na základní kapitál (v případě zakládání společností)
 • Případně další součinnost dle Vašich specifických požadavků

Ceník

Kontaktujte nás

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

 • Telefon: +420 602 312 554
 • E-mail: info@hotfirm.cz
 • Adresa: Slezská 2033/11
 •              120 00 Praha 2
 • IČ: 289 14 660
 • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY