Hlavní změny při zakládání s.r.o platné od 1.1.2014

18. July 2013

Hlavní změny při založení společnosti s ručením omezeným které mají začít platit od 1.1.2014

 • Minimální výše vkladu společníka 1 Kč (§ 142 odst. 1 ZOK), nestanoví-li společenská smlouva jinak
 • Není potřeba vytvářet rezervní fond
 • Jedna osoba může být jediným společníkem v neomezeném množství společností s ručením omezeným (dnes zákaz řetězení)

Hlavní změny při založení společnosti s ručením omezeným které mají začít platit od 1.1.2014

 • Minimální výše vkladu společníka 1 Kč (§ 142 odst. 1 ZOK), nestanoví-li společenská smlouva jinak
 • Není potřeba vytvářet rezervní fond
 • Jedna osoba může být jediným společníkem v neomezeném množství společností s ručením omezeným (dnes zákaz řetězení)
 • Není třeba vytvářet základní kapitál ve výši 200 000,- Kč. Nově stačí i 1,- Kč (podle počtu společníků)
 • Jeden společník může mít více než jeden podíl.
 • Ve společnosti mohou existovat různé druhy podílů - ke stejnému druhu podílu patří všechny podíly, s nimiž jsou spojena stejná práva a povinnosti. Tzv. základní podílem je podíl bez zvláštních práv a povinností.
 • Kmenový list – cenný papír na řad, který vyjadřuje podíl společníka (pro každý podíl zvlášť nebo jeden hromadný). Usnadňuje převoditelnost podílů ve společnosti – převod podílu bude možný na základě ústní smlouvy předáním kmenového listu s příslušným rubopisem.
 • Jestliže má společnost více jednatelů, mohou utvořit kolektivní statutární orgán, který se při svém rozhodování řídí ustanoveními pro představenstvo akciové společnosti a to konkrétně §440 a § 444ZOK (lze stanovit jinou potřebnou většinu pro přijetí rozhodnutí a tento statutární orgán může jmenovat náhradní členy kolektivního statutárního orgánu, jestliže počet jeho členů neklesl pod polovinu)
 • Společní může ze společnosti jednostranně vystoupit (např. nesouhlasí-li s rozhodnutím valné hromady o změně povahy podnikání)
 • Posílení konceptu ochrany věřitele např.:
  •  rozšíření ručení člena statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace
  • obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

 • Telefon: +420 725 309 032
 • Telefon 2: +420 602 312 554
 • E-mail: info@hotfirm.cz
 • Adresa: Slezská 2033/11
 •              120 00 Praha 2
 • IČ: 289 14 660
 • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY